நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (11-10-2018)

பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம் : 143அடி
நீர் இருப்பு : 107.80 அடி
நீர் வரத்து : 406.04 கன அடி
வெளியேற்றம் : 297.25 கன அடி

சேர்வலாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு : 54.26 அடி
நீர்வரத்து : Nil
கன அடி
வெளியேற்றம்: Nil

மணிமுத்தாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 118 அடி
நீர் இருப்பு : 84.95 அடி
நீர் வரத்து : 11
கன அடி
வெளியேற்றம்: NIL கன அடி

மழை அளவு:
குண்டாறு:
3 மி.மீ
அடவிநயினார்:
12 மி.மீ