நாமக்கல் மண்டலத்தில் இன்றைய முட்டை விலை 4.50 காசுகள்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் இன்றைய முட்டை விலை 4.50 காசுகள்
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 9 காசுகள் உயர்ந்தி 4.59 காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய தகவல்