தினம் ஒரு நல்வார்த்தை.

தினம் ஒரு நல்வார்த்தை.
?31/10/2017?
??‍♂???‍♂⛪??‍♂???‍♂

ஆண்டவர்க்கு⛪ அஞ்சுங்கள்; அதுவே ஞானம்;? தீமையை? விட்டு?? விலகுங்கள்; அதுவே அறிவு.?

?????‍♀???‍♀???
யோபு 28;20
?6⃣1⃣1⃣?