கானான்!

அன்றன்றுள்ள அப்பம்

கானான்!
“வழியிலே உன்னைக் காக்கிறதற்கும், நான் ஆயத்தம்பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ, நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன்” (யாத். 23:20).

இஸ்ரவேலர்கள் அடிமைத்தனமாகிய எகிப்தை விட்டு, பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணம் செய்தார்கள். அவர்களை வழி நடத்த மேக ஸ்தம்பங்களும், அக்கினிஸ்தம்பங்களும் இறங்கி வந்தன. மட்டுமல்ல, வழியிலே அவர்களைக் காக்கிறதற்கும், கானான் தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும், ஒரு விசேஷமான தூதன் முன்னால் சென்று கொண்டேயிருந்தான்.

CANAAN!
“Behold, I send an Angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared” (Exodus 23:20).

The Israelites left Egypt which was the house of slavery and moved towards Canaan where milk and honey flowed. The pillars of cloud and the pillars of fire descended to guide them. Not only that. One special angel walked ahead of them in order to protect them on the way and to enable them to reach the land of Canaan.

The Israelites were proceeding towards Canaan which was a geographic location of the world. But you are proceeding towards the Spiritual, heavenly Canaan. You are advancing with all enthusiasm towards the new Jerusalem and glorious Zion. The new heaven and the new world are waiting for you. While proceeding that way, it becomes essential that everything becomes new.

You have to reach the heavenly Canaan and inherit that glorious land and for this how much preparations you have to undergo and how holy you have to protect yourself!

For example, a cosmonaut will not travel in a spacecraft wearing regular costumes. He will be wearing a dress specially made for the purpose, will be wearing a helmet and his face will be covered with protective gear. His movement will resemble a robot. He will be wearing a special dress which could withstand all heat and air pressure and his appearance will be a new one.

To fly above the sun, moon and the stars and reach the heavenly Canaan, how greatly you need to prepare yourself! It is impossible for you to enter Canaan with the torn garments you are wearing which is your self-righteousness. God is keeping a certain special dress for the purpose and it is essential for you to wear them.

The Scripture says, “For He has clothed me with the garments of salvation” (Isaiah 61:10). For sitting as a bride in the heavenly Canaan for God, you further need certain glorious clothes. The Scripture says, “And to her, it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints” (Revelation 19:8).

Dear children of God, He who makes the whole world and the whole heaven new, will make your life also new. Heaven and the earth denote your Spiritual and worldly lives respectively. While you are in this world, God will train you, prepare you and make you new thus prepare you for reaching heaven.

To meditate: “I will dwell in them and walk among them. I will be their God, And they shall be My people” (2 Corinthians 6:16).