உலக கொசு தினம்

தெரிந்த தலைவர் தெரியாத உண்மைகள்

கலைஞர் சமாதியில் கண்ணீர் வடித்த புரட்சி கலைஞர்

அழகான குற்றாலம் .,.ஆர்ப்பரிக்கும் அகஸ்தியர் அருவி

தமிழ்நாடு ஹிந்து ஆலய பாதுகாப்பு குழு

ஒண்டி ஆளாய் சாதித்த ஒண்டிவீரன்