முட்டாள்கள் தினம்

இந்த முட்டாள்கள் தினத்தன்று

ஆட்டிசம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய கோளாறு💙

#DMSNewbuilding

#கமல் என்றதும் மிரண்ட ஸ்டாலின்

#தமிழன்என்பது விலாசம்