இன்றைய ராசிபலன்

திருவிழா கண்ட திருவாரூர் ..

முதலை வேட்டைக்காரர் என அழைக்கப்படும் இர்வின்,

#DMSNewbuilding

#கமல் என்றதும் மிரண்ட ஸ்டாலின்

#தமிழன்என்பது விலாசம்